17. okt, 2013

Jaarvergadering BokelBulkes 2013.

Op woensdag 16 oktober heeft de jaarvergadering van de BokelBulkes plaats gevonden. Nadat voorzitter Martijn Heurman alle aanwezigen welkom had geheten blikt hij terug op een mooi carnavals seizoen.  Bij de mededelingen geeft hij onder andere aan dat ook bij de BokelBulkes het er op lijkt dat de animo bij diverse activiteiten terugloopt. Het bestuur stelt daarom voor om de “Nieuwsflits” te presenteren. Hierin worden leden via een pamflet op de hoogte gehouden van de activiteiten die komen gaan maar hierin wordt ook teruggeblikt naar wat geweest is, hiermee willen ze meer contact met de leden creëren en worden ze vaker geattendeerd op activiteiten.

Het verslag van de vorige jaarvergadering 17 oktober 2012 wordt doorgenomen op openstaande punten en goedgekeurd door de vergadering.

Door het bestuur is het concept huishoudelijk reglement opgesteld en ter inzage aan de leden verspreid. De laatste puntjes zullen op de i worden gezet waarna hij definitief aan de leden zal worden aangeboden.

Paul Hal presenteert het financiële plaatje van de vereniging, welke er volgens de kascontrole commissie perfect uit zag en daarmee was goedgekeurd.

Bij de bestuursverkiezing hebben aftredende bestuursleden Herman Punte en Ria Nowosielski  aangegeven nier herkiesbaar te zijn. De voorzitter blijkt terug op de bewezen diensten en dankt hen met een kleine attentie. Van de vergadering ontvangen ze een welgemeend applaus als dank.

Door het bestuur worden Lianne Hoek en Marcel Knol voorgedragen als nieuwe bestuursleden en er hebben zich geen tegenkandidaten  gemeld. Martijn heet Lianne en Marcel van harte welkom in het bestuur en wenst hen veel succes. Het dagelijks bestuur wijzigt hiermee naar Martijn Heurman (voorzitter), Paul Hal (penningmeester), Lianne Hoek (secretaris), Jorg Zieverink (2e voorzitter), Marco Mannebeek, Richard Snijders en Marcel Knol (leden).

Na de rondvraag wijst de voorzitter nog op een belangrijkste activiteit het komende jaar, het jubileumgala op 25 januari 2013 en sluit hij de vergadering en dankt allen voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng. De vergadering zal zich voortzetten in de commissievergadering waarbij alle commissies een update geven van hun activiteiten en de status van de planning.

Deel deze pagina